reklam

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Sağlık    Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:HİJYEN    EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ     BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim    amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan    bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş     yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına,    eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu    konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı     hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların    iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli    suların üretimini yapan iş yerleri.

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve    pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun    görülen diğer iş kolları.

(2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı     Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş     yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını     kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun    127 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlıklar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri,    Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını,

b) Belge: Hijyen eğitimlerini alan kişilere Genel    Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca verilen kurs bitirme belgesini,

c) Eğitim: Halk sağlığının korunması amacıyla, her iş     koluna uygun olarak verilecek hijyen eğitimini,

ç) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu    Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

d) Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın    kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet    vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik    önlemlerinin bütününü,

e) Komisyon: Eğitimleri planlamak üzere Genel Müdürlük    bünyesinde oluşturulan komisyonu,

f) Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merkezleri, hazır    yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri    gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri,    süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve    dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya    depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerini

ifade eder.

İKİNCİ     BÖLÜM

Belge    Verilmesi, Hijyen Eğitimi, Komisyon Kurulması ve Eğitimlerin Planlanması

Belge alan    kişilerin çalıştırılması

MADDE 5 – (1) Bu    Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen    belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve    işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak    çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları     durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Eğitimlerin    veriliş şekli

MADDE 6 – (1)    Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş     yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar    çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

(2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre    komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak    ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

(3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca,    katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi    verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

(4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı     masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir.    Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında    kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.

Komisyon    kurulması, komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Genel    Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının    gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak    ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir    komisyon kurulur.

(2) Komisyon, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen    bir üyenin başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye.

b) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi    mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji    uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı.

c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek    bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt    bölümü mezunu).

ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf    ve Sanatkârları Konfederasyonundan birer temsilci.

(3) Komisyon, iş kollarının gruplandırmasını yaparak iş     koluna göre eğitim konularını ve sürelerini; eğitimlerin, iş yeri    sahiplerince veya işletenlerince verilmesi durumunda ise eğitimlere ve    belgelendirme işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

(4) Komisyon yılda en az bir kez toplanır. Kararlar,    salt çoğunlukla alınır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe    yürütülür.

Eğitim    konuları

MADDE 8 – (1)    Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı     açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin,    mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma    yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk    sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma    yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

(2) Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre    hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen    başka etkenler ve konular da yer alır.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Çalışmaya    engel teşkil eden hastalıklar

MADDE 9 – (1)    Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın    olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş     yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu    hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar.

b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri    enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları     bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları     Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk    sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

(2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi    vermekle yükümlüdür.

İyileşme    hâlinin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Bu    Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmaya engel hastalığı     bulunanlar, hastalıklarının iyileştiğini/bulaştırıcılığın olmadığını     gösteren tabip/uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilir    veya çalıştırılabilirler.

Denetim ve    müeyyideler

MADDE 11 – (1) Her iş     kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten    Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5    inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip    getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine    getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların    her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi    Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

Eğitim    hazırlık süreci

GEÇİCİ     MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin    sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl    içinde çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlar.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik    hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Sağlık Bakanları yürütür.